Door te adviseren , gevraagd of ongevraagd, geeft een cliëntenraad invulling aan medezeggenschap: de cliëntenraad beïnvloedt het beleid namens de cliënten. Met de komst van de Wmcz 2018 is het recht op zwaarwegend advies vervangen door recht op instemming. Dit betekent dat voor bepaalde besluiten van de zorgaanbieder de instemming van de cliëntenraad vereist is.

Procedure advies

 • Zorgaanbieder vraagt advies op een tijdstip dat ervoor zorgt dat de cliëntenraad genoeg tijd heeft om zich een goed oordeel te kunnen vormen en dat het advies van invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 • De cliëntenraad geeft binnen een redelijke termijn een advies met redenen.
 • Wil de zorgaanbieder het schriftelijk advies niet volgen, moet hij eerst overleggen met de cliëntenraad.
 • Na een schriftelijk advies, deelt de zorgaanbieder zijn besluit schriftelijk mee. Wanneer hij geheel of gedeeltelijk afwijkt van het advies geeft hij hiervoor de redenen.

Ongevraagd advies

De cliëntenraad kan de zorgaanbieder ook ongevraagd adviseren over onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De procedure voor een ongevraagd advies (over een onderwerp dat niet onder instemming valt) is als volgt:
 • De cliëntenraad brengt schriftelijk een ongevraagd advies uit (over een onderwerp dat niet onder instemming valt)
 • De zorgaanbieder besluit zo spoedig mogelijk of hij het ongevraagd advies zal volgen.
 • Als de zorgaanbieder dit ongevraagde advies niet of niet geheel wil overnemen, gaat de zorgaanbieder, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, tenminste een keer in overleg met de cliëntenraad.
 • Als de zorgaanbieder na dit overleg besluit om het ongevraagde advies toch uit te voeren, laat hij dit schriftelijk weten aan de cliëntenraad. Als de zorgaanbieder besluit om het ongevraagde advies niet uit te voeren (en de cliëntenraad daar niet mee heeft ingestemd) laat hij dit schriftelijk, met redenen, weten aan de cliëntenraad.

Procedure instemming

 • Zorgaanbieder legt het voorgenomen besluit voor op een tijdstip dat ervoor zorgt dat de cliëntenraad genoeg tijd heeft om zich een goed oordeel te kunnen vormen.
 • Wanneer de cliëntenraad niet wil instemmen met het voorgenomen besluit moet hij eerst ten minste eenmaal met de zorgaanbieder overleggen.
 • De cliëntenraad deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk schriftelijk mee. Wanneer hij niet instemt met het voorgenomen besluit geeft hij daar de redenen voor.
 • Na de beslissing van de cliëntenraad geeft de zorgaanbieder zo snel mogelijk zijn reactie.
 • Wanneer de cliëntenraad niet heeft ingestemd met een voorgenomen besluit kan de zorgaanbieder de commissie van vertrouwenslieden toestemming vragen om het besluit alsnog te nemen.
 • De commissie van vertrouwenslieden geeft de zorgaanbieder toestemming wanneer de beslissing van de cliëntenraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit noodzakelijk is om zwaarwegende redenen.
 • Een besluit dat zonder de instemming van de cliëntenraad wordt genomen of zonder toestemming van de commissie van vertrouwenslieden is nietig. De cliëntenraad kan het besluit nietig verklaren door dit binnen een maand nadat de zorgaanbieder dit heft laten weten, of dat de cliëntenraad het ter ore is gekomen schriftelijk aan de zorgaanbieder te melden.

Ongevraagd advies over een instemmingsonderwerp

Op basis van vroegere wetgeving kon de cliëntenraad een ongevraagd zwaarwegend advies uitbrengen. De Wmcz 2018 geeft de cliëntenraad de mogelijkheid om ongevraagd te adviseren over een instemmingsonderwerp. Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 9, vierde en vijfde lid. De procedure is dan als volgt:
 • De cliëntenraad brengt schriftelijk een ongevraagd advies uit over een onderwerp dat onder instemming valt.
 • Als de zorgaanbieder dit ongevraagde advies niet of niet geheel wil overnemen, gaat de zorgaanbieder in overleg met de cliëntenraad. Resultaat van dit overleg kan zijn:
  • De zorgaanbieder besluit alsnog om het ongevraagde advies uit te voeren, of
  • De cliëntenraad stemt in met het niet of niet geheel uitvoeren van het ongevraagde advies, of
  • De zorgaanbieder en de cliëntenraad worden het niet eens.
 • Als de zorgaanbieder besluit om het ongevraagde advies niet op te volgen, terwijl de cliëntenraad daar niet mee instemt, dan:
  • Kan de cliëntenraad de commissie van vertrouwenslieden vragen om te bepalen dat het advies toch moet worden uitgevoerd.
  • Kan de zorgaanbieder de commissie van vertrouwenslieden vragen om het besluit te bevestigen
 • De commissie van vertrouwenslieden bepaalt of het redelijk is dat de zorgaanbieder het advies niet of niet geheel wil volgen. Als de commissie vindt dat het advies wel (geheel of gedeeltelijk) uitgevoerd moet worden, bepaalt de commissie ook welk deel van het  advies uitgevoerd moet worden en wanneer de zorgaanbieder daarmee moet beginnen.
Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren