Door te adviseren, gevraagd of ongevraagd, geeft een cliëntenraad invulling aan medezeggenschap: de cliëntenraad beïnvloedt het beleid namens de cliënten. Wat zijn de procedures die daarbij gevolgd moet worden volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)?

Wettelijke voorschriften

De Wmcz benoemt een flink aantal onderwerpen waarover de raad van bestuur advies moet vragen aan de cliëntenraad, alvorens daarover een besluit te nemen. Bij een deel van die onderwerpen geldt het adviesrecht, bij een deel geldt het verzwaard adviesrecht. Om welke onderwerpen het gaat, is te lezen bij Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad. Daarnaast geeft de wet de cliëntenraad het recht om ongevraagd advies uit te brengen over deze onderwerpen en over alle andere onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De wet beschrijft ook de procedure die de raad van bestuur moet volgen bij het vragen van een advies. In artikel 4 van de  Wmcz staat hoe de raad van bestuur met een advies van de cliëntenraad moet omgaan. De term ‘advies’ geeft al aan dat de raad van bestuur niet verplicht is het standpunt van de cliëntenraad over te nemen. Wat er wel mee moet gebeuren, hangt ervan af of voor het onderwerp adviesrecht of verzwaard adviesrecht geldt.

Artikel 4 Wmcz

  1. De zorgaanbieder neemt geen van een schriftelijk door de cliëntenraad uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarover, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad overleg is gepleegd.
  2. Ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, neemt de zorgaanbieder, behoudens voor zover het besluit door de zorgaanbie- der moet worden genomen krachtens een wettelijk voorschrift, geen van een door de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit, tenzij de commissie, bedoeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen.
  3. De zorgaanbieder doet van een besluit inzake een onderwerp waarover de cliëntenraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en voor zover hij van het advies afwijkt onder opgave van redenen, mededeling aan de cliëntenraad.
  4. Een besluit van de zorgaanbieder, genomen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de cliëntenraad tegenover de zorgaanbieder schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De cliëntenraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat de zorgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de cliëntenraad is gebleken dat de zorgaanbieder uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

Procedure bij ‘gewoon’ adviesrecht

Voor de onderwerpen waarvoor het ‘gewone’ adviesrecht geldt, mag de raad van bestuur afwijken van het advies van de cliëntenraad. Voor hij dit besluit neemt moet de raad van bestuur wel minstens één keer overleggen met de cliëntenraad. ‘Voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is’, staat erbij. Die toevoeging is echt bedoeld voor uitzonderlijke omstandigheden; in de regel zal overleg gewoon mogelijk zijn. Het overleg heeft tot doel om over en weer de standpunten toe te lichten. Het is een laatste kans voor de cliëntenraad om het cliëntenperspectief te laten horen voordat de raad van bestuur een besluit neemt. Als de raad van bestuur een besluit neemt over een onderwerp waarover de cliëntenraad heeft geadviseerd, moet dit altijd schriftelijk worden meegedeeld. Heeft de raad van bestuur het advies van de cliëntenraad niet overgenomen, dan moet erbij staan waarom dat niet is gebeurd. Er moeten argumenten worden gegeven.

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren