Sommige medewerkers hebben veel invloed op het beleid rond de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Daarom geeft de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) de cliëntenraad bevoegdheden bij hun benoeming. Dit geldt bijvoorbeeld voor leden van de raad van bestuur, één van de leden van de raad van toezicht. Wat kan de cliëntenraad doen op het gebied van benoemingen?

Rechten van de cliëntenraad bij benoemingen

De Wmcz kent aan de cliëntenraad rechten t.a.v. de volgende benoemingen toe:

  • Leden van de raad van bestuur: adviesrecht.
  • Lid van de raad van toezicht: bindende voordracht.
  • Leden van een klachtencommissie die belast zijn met de formele klachtbehandeling: verzwaard advies (de klachtencommissie is niet meer verplicht, maar kan i.k.v. de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) onderdeel uitmaken van de verplichte klachtenregeling.)
  • De klachtenfunctionaris wanneer deze de formele klachtbehandeling uitvoert: verzwaard advies
  • De klachtenfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon die de informele klachtopvang uitvoert: ongevraagd adviesrecht.

Adviesrecht over de benoeming van een lid van de raad van bestuur

Volgens artikel 3, lid 1 f van de Wmcz moet de raad van bestuur de cliëntenraad advies vragen voordat een besluit wordt genomen over het benoemen van ‘personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling’. Dit betekent dat de cliëntenraad inspraak heeft bij de benoeming van leden van de raad van bestuur. Als een organisatie  is gefuseerd en onderdeel uitmaakt van een zorgconcern met één raad van bestuur en één raad van toezicht, dan berust de hoogste leiding van de organisatie meestal bij een locatiedirecteur. Bij diens benoeming heeft de cliëntenraad in ieder geval inspraak. Over de benoeming van de Raad van Bestuur van het hele zorgconcern spreekt de Wmcz zich niet uit, maar het ligt voor de hand dat de – meestal centrale – cliëntenraad hierin een adviesrol krijgt toebedeeld.

Artikel 3, lid 1 f Wmcz

  1. De zorgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake: f. het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;

Er zijn verschillende manieren waarop de cliëntenraad betrokken kan zijn bij de aanstelling van een lid van de raad van bestuur:

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren