De raad van bestuur is de wettelijke gesprekspartner van de cliëntenraad. Voor een goede medezeggenschap is een goede en gelijkwaardige samenwerking van groot belang. Wat staat er in de wet over deze samenwerking, hoe kan de samenwerking geëvalueerd worden en wat kunt u eventueel doen om de relatie te verbeteren?

Het contact met de raad van bestuur

De raad van bestuur is de formele gespreks- en onderhandelingspartner van de cliëntenraad. De taakverdeling is daarbij duidelijk: de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken in de organisatie en de cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van cliënten. De raad van bestuur neemt de beslissingen en de cliëntenraad adviseert om hier invloed op uit te oefenen. Invloed uitoefenen wordt makkelijker naarmate het contact met de raad van bestuur beter is. Er is een goede werkverhouding nodig: zakelijk en constructief. Een cliëntenraad die alleen maar protesteert komt niet ver, en een cliëntenraad die nauwelijks kritische geluiden laat horen evenmin. Het is zoeken naar een balans: hoe kan de cliëntenraad in een prettige, opbouwende sfeer krachtig opkomen voor de belangen van cliënten? Hoe kan de cliëntenraad als gelijkwaardige gesprekspartner samenwerken, om te zorgen dat de dienstverlening beter aansluit op de wensen van cliënten?

Het is belangrijk hoe de cliëntenraad zich opstelt in het contact met de raad van bestuur. Het beste werkt het als u duidelijk, flexibel en open bent. U durft uw mening te geven en houdt, indien nodig, vast aan opvattingen die u belangrijk vindt. Tegelijkertijd bent u niet star. U kunt opvattingen ook weer loslaten en u erbij neerleggen als anders wordt besloten. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om zo’n houding vol te houden. Zo hebben cliëntenraadsleden nogal eens moeite met het machtsverschil tussen raad van bestuur en cliëntenraad. Ze kijken bijvoorbeeld op tegen de raad van bestuur, ze zijn achterdochtig, of ze zijn bang dat het slecht is voor de verstandhouding als ze te veel hun mond opendoen. Of ze willen het een raad van bestuur niet te moeilijk maken, want ‘ze hebben al zo veel aan hun hoofd’. Dan is het goed om te bedenken dat het contact met de raad van bestuur zakelijk is. De cliëntenraad is er niet om het de raad van bestuur naar de zin te maken of om te zorgen dat de organisatie goed loopt; de cliëntenraad is er om de cliënten te vertegenwoordigen. Het is uw taak om te zorgen dat de raad van bestuur hun stem hoort, zicht houdt op het cliëntenperspectief. Natuurlijk is een goed contact daarbij belangrijk. Als er over en weer begrip is, zal de samenwerking beter zijn. Maar goed contact is alleen mogelijk als de cliëntenraad zichzelf serieus neemt. Een gesprek is immers alleen mogelijk als twee partijen in dialoog zijn met elkaar.

Uit de praktijk:  “Een jaartje geleden hebben we als cliëntenraad een omslag gemaakt. We merkten namelijk dat we wel bestonden, maar dat er te weinig gebeurde. We hebben toen tijdens een cursus bekeken hoe we professioneler aan de slag konden. Vanaf dat moment hebben we ons anders opgesteld; meer als gelijkwaardige gesprekspartner. We plannen ons werk veel meer; stellen een werkplan en jaarverslag op. We maken ieder jaar een begroting en maken de raad van bestuur duidelijk wat we nodig hebben. We hebben alle reglementen opnieuw bekeken en nieuwe afspraken met de raad van bestuur vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben we nu het ‘lef’ gekregen om de discussie aan te gaan met de raad van bestuur. Hier moest de raad van bestuur wel aan wennen, maar uiteindelijk is de samenwerking een stuk verbeterd en hebben we meer invloed.”

De Wmcz over de samenwerking

In Taken van de raad van bestuur staat informatie over het opstellen van een instellingsbesluit waarin de raad van bestuur vastlegt hoeveel leden de cliëntenraad heeft, wie er lid kunnen worden, hoe ze worden benoemd en welke middelen de cliëntenraad tot zijn beschikking krijgt. Daarnaast is de raad van bestuur verplicht een eigen commissie van vertrouwenslieden in te stellen of zich aan te sluiten bij een landelijke commissie, jaarlijks een verslag uit te brengen over medezeggenschap en is de raad van bestuur ook diegene die betaalt voor rechtsgedingen van de cliëntenraad.

Al deze taken zeggen echter nog niets over de samenwerking met de raad van bestuur. De wet is hier niet concreet over, geeft alleen de kaders aan. De wet geeft wel regels voor de adviesprocedure voor zowel de cliëntenraad als de raad van bestuur en geeft de cliëntenraad het recht om te adviseren over de benoeming van een lid van de raad van bestuur. Verder geeft de wet aan dat de raad van bestuur minimaal één keer per jaar overleg heeft met de cliëntenraad om de leden te informeren over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de organisatie. Tenslotte moet de raad van bestuur volgens de wet de cliëntenraad alle informatie verstrekken die deze voor zijn taak nodig heeft. De invulling van de samenwerking ligt dus bij de cliëntenraad en de raad van bestuur gezamenlijk. Zij zullen met elkaar afspraken moeten maken over de middelen, informatievoorziening, adviesprocedures en vergaderingen.

De kwaliteit van de samenwerking

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren