Een cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van de instelling moeten in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ze hebben net als de ondernemingsraad een wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Instellingen in de zorg zijn verplicht zich in te spannen om een eigen cliëntenraad samen te stellen om de medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten goed te laten verlopen.

Cliëntenraden hebben door hun huidige organisatievorm en wettelijke positie de mogelijkheid zich te verdiepen in het beleid van de organisatie en zo het individuele ervaringsniveau van patiënten te overstijgen. Cliëntenraden adviseren over wezenlijke zaken voor patiënten zoals rondom nieuwbouw en verbouw van het ziekenhuis, sluiten van afdelingen, fusies en reorganisaties, zorgverbeteringstrajecten, ontwikkelen van beleid bij reanimatie, hygiëne en veiligheid. In de praktijk zijn na een negatief advies door de cliëntenraad, plannen aangepast en verbeterd, vervolgens door de cliëntenraad positief beoordeeld en vervolgens ingevoerd. Hierdoor is het cliëntenperspectief goed ingebed in het nieuwe beleid.

De rechten van de cliëntenraad

De Wmcz geeft de cliëntenraad een duidelijke taak: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten:

Recht op informatie
De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de bestuurder adviseren.

Bindende voordracht raad van toezicht
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht.

Recht op facilitering
De organisatie zorgt ervoor dat de cliëntenraad kan vergaderen, gebruik kan maken van communicatiemiddelen zoals de website van de organisatie en ondersteuning en scholing financiert.

Recht om extra bevoegdheden af te spreken
De organisatie kan de cliëntenraad verdergaande bevoegdheden toekennen dan in de wet genoemd. Bijvoorbeeld alle onderwerpen als verzwaard advies onderwerpen behandelen.

Overheidsinformatie over de cliëntenraad

Documenten

Je moet ingelogd zijn om deze inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren