LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Wmcz 2018 vraagt van zorgaanbieders om de medezeggenschap van cliënten te regelen in een medezeggenschapsregeling. Hierin worden onder andere de samenstelling van de cliëntenraad en de benoeming van leden van de cliëntenraad geregeld, maar bijvoorbeeld ook afspraken over het vroegtijdig betrekken van de cliëntenraad bij de voorbereiding van bepaalde besluiten.

Wat staat er in een medezeggenschapsregeling?

De medezeggenschapsregeling wordt zo opgesteld dat de cliëntenraad redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de betrokken cliënten en redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. Op grond van Wmcz 2018, artikel 3 wordt in een medezeggenschapsregeling in elk geval geregeld:

Samenstelling cliëntenraad: uit hoeveel personen bestaat de cliëntenraad, wie worden vertegenwoordigd.

Benoeming leden: hoe worden leden benoemd; welke personen kunnen lid worden.

Einde lidmaatschap: zittingsperiode leden en om welke redenen kan lidmaatschap eindigen.

Verdeling van de bevoegdheden: wanneer er bij zorgaanbieder meerdere cliëntenraden zijn

Begrijpelijke informatie voor de cliëntenraad: in welke vorm wordt informatie aangeleverd

Wijze waarop cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van besluiten over:

  • een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de zorgaanbieder
  • een fusie of duurzame samenwerking
  • een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel ervan
  • een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing (van zorgaanbieders voor langdurige verblijf)
  • een selectie en benoeming van mensen die leidinggeven aan zorgverleners (van zorgaanbieders voor langdurige verblijf)

Verder worden in de medezeggenschapsregeling opgenomen:

Voorwaarden voor medezeggenschap:

  • op welke wijze voorziet de raad van bestuur de cliëntenraad in het gebruik van de voorzieningen die hij nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen uitoefenen;
  • op welke wijze voorziet de raad van bestuur in de kosten die de cliëntenraad nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, zoals kosten voor scholing, onafhankelijke ondersteuning en het voorleggen van een geschil of een verzoek aan een commissie van vertrouwenslieden?

Overgang- en slotbepalingen: wanneer gaat medezeggenschapsregeling in en wanneer wordt deze geëvalueerd.

Opstellen medezeggenschapsregeling en instemming cliëntenraad

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het opstellen van de medezeggenschapsregeling en doet dit gezamenlijk met de cliëntenraad of, wanneer er nog geen cliëntenraad is, met een representatieve vertegenwoordiging van cliënten. De cliëntenraad (of de vertegenwoordiging) heeft instemmingsrecht over het vaststellen en het wijzigen van de medezeggenschapsregeling.

Zijn er meerdere (decentrale) cliëntenraden bij de zorgaanbieder dan heeft, en behoudt, iedere cliëntenraad het instemmingsrecht over de medezeggenschapsregeling die voor de betreffende cliëntenraad is opgesteld. Bij het verdelen van bevoegdheden over centrale en decentrale cliëntenraden kan dit recht niet aan een andere cliëntenraad worden overgedragen (Wmcz 2018 artikel 3, zesde lid).

Cliënten en naasten informeren over de medezeggenschapsregeling

De zorgaanbieder brengt de medezeggenschapsregeling nadat deze is opgesteld of gewijzigd, op een daarvoor geschikte wijze onder de aandacht van de cliënten en hun vertegenwoordigers of naasten.

Model medezeggenschapsregeling

Overzicht van alle modellen en voorbeeldmaterialen

Artikelen

Handvat_Extra bevoegdheden cliëntenraad

Artikel Meningsverschil – LCvV_Nieuwe medezeggenschapsregelingen

Artikel Hoe krijgt u het geregeld – over de Medezeggenschapsregeling

Vraag & Antwoord

Is het nodig dat cliëntenraad en overlegpartner een samenwerkingsovereenkomst opstellen?

Nee, dit is niet nodig volgens de Wmcz 2018. Wel is een medezeggenschapsregeling nodig, en een huishoudelijk reglement van de cliëntenraad. Afspraken over het overleg en de samenwerking van cliëntenraad en overlegpartner kunnen worden opgenomen in de medezeggenschapsregeling. Wanneer zorginstellingen toch een aparte samenwerkingsovereenkomst willen opstellen, dan kan deze ook als addendum aan de Medezeggenschapsregeling worden toegevoegd.

Meer vragen of advies nodig? Neem contact op met het adviespunt van het LSR