LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Wmcz 2018 geeft de cliëntenraad een duidelijke taak: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten en verantwoordelijkheden. Deze zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Rechten van de cliëntenraad

Informatie
De zorgaanbieder moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Begrijpelijke informatie
De zorgaanbieder moet de informatie op begrijpelijke wijze aanleveren. Over hoe de cliëntenraad informatie krijgt maken cliëntenraad en zorgaanbieder afspraken.

LSR Infoblad Informatierecht

Overleg met zorgaanbieder
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de zorgaanbieder over het beleid, ontwikkelingen en aanvragen voor advies of instemming.

Advies
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de bestuurder adviseren over een aantal onderwerpen vastgelegd in de Wmcz 2018. En over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten.

Instemming
De cliëntenraad heeft het recht om in te stemmen met voorgenomen besluiten over een aantal onderwerpen vastgelegd in de Wmcz 2018. De cliëntenraad mag de bestuurder over deze onderwerpen ook ongevraagd adviseren.

Bindende voordracht raad van toezicht
De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van de raad van toezicht. Hij mag tenminste één persoon bindend voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht.

Overleg met raad van toezicht
De cliëntenraad overlegt tenminste een keer per jaar met de raad van toezicht. En de raad van toezicht informeert de cliëntenraad, ten minste 1 keer per jaar, over wat de raad van toezicht gedaan heeft met de inbreng van de cliëntenraad in dit overleg of overleggen.

Facilitering, scholing en onafhankelijke ondersteuning
De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliëntenraad gebruik kan maken van faciliteiten die nodig zijn voor een goed functioneren, zoals vergaderfaciliteiten, reis- en onkostenvergoeding (eventueel een vacatievergoeding), communicatiemiddelen, onafhankelijke ondersteuning, scholing en advies, een geschil kunnen voorleggen aan een commissie van vertrouwenslieden en lidmaatschap van een koepel van cliëntenraden.

Recht van enquête
De cliëntenraad kan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam onder voorwaarden verzoeken om een onderzoek (enquête) in te stellen naar mogelijk wanbeleid bij de zorgaanbieder.

Recht om extra bevoegdheden af te spreken
De zorgaanbieder kan de cliëntenraad verdergaande bevoegdheden toekennen dan in de wet genoemd. Bijvoorbeeld alle onderwerpen behandelen als een onderwerp waarover instemming gevraagd wordt.

Verantwoordelijkheden van de cliëntenraad

Overleg met bestuurder
De cliëntenraad overlegt met de bestuurder bij niet in stemmen met een voorgenomen besluit over onderwerpen in artikel 8 Wmcz 2018.

Op tijd instemmingsbeslissingen meedelen
De cliëntenraad deelt zijn beslissing om wel of niet (gedeeltelijk) in te stemmen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de zorgaanbieder mee. Bij onthouden van instemming noemt de cliëntenraad ook zijn redenen

Openbaar maken vacatures
De cliëntenraad brengt vacatures voor lidmaatschap onder de aandacht van cliënten.  De zorgaanbieder helpt de cliëntenraad hier desgevraagd bij.

Op tijd advies uitbrengen
De cliëntenraad geeft (schriftelijk) advies met redenen binnen een redelijke termijn.

Contact met de achterban
De cliëntenraad zorgt ervoor dat hij regelmatig wensen en meningen van cliënten inventariseert en cliënten informeert over zijn werk en behaalde resultaten. De zorgaanbieder helpt de cliëntenraad hier desgevraagd bij.

In de langdurige zorg betrekt de cliëntenraad bij zijn werk bovendien de resultaten van inspraak van cliënten over zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. Deze inspraak heeft de zorgaanbieder te organiseren.

Huishoudelijk reglement
De cliëntenraad regelt in een huishoudelijk reglement zijn werkwijze en vertegenwoordiging in en buiten rechte.