LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

  • Home
  • Geschillen
  • Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden - LSR-Kennisbank(current)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

In artikel 10 van de Wmcz staat hoe de positie van de cliëntenraad wordt beschermd en welke middelen de cliëntenraad kan inzetten bij conflicten. Beschreven wordt onder meer welke procedures de cliëntenraad kan volgen als de raad van bestuur zich niet aan de wet lijkt te houden. Het is nooit prettig om dit soort juridische procedures te volgen, omdat het betekent dat de partijen samen niet tot een oplossing zijn gekomen. Al gauw wordt een procedure ervaren als een persoonlijke strijd, waarbij het gaat om overwinning of neder- laag. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De wet biedt simpelweg de mogelijkheid om een derde partij te laten bemiddelen of beslissen bij meningsverschillen. Dit hoort te gebeuren op grond van een zakelijke constatering: we komen er samen niet uit, dus laat een deskundige derde maar besluiten.

Deze derde partij is de commissie van vertrouwenslieden. De wet geeft aan dat een organisatie zelf een commissie van vertrouwenslieden moet oprichten of zich moet aansluiten bij een landelijke commissie. Bij verschil van mening tussen de raad van bestuur en de cliëntenraad over de uitvoering en interpretatie van bepaalde artikelen van de Wmcz, kan één van beide partijen een commissie van vertrouwenslieden inschakelen. Een commissie bestaat altijd uit vertegenwoordigers van cliënten en vertegenwoordigers van de aanbieder. De voorzitter is onafhankelijk. De commissie bemiddelt en/of doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De uitspraken van de commissie van vertrouwenlieden leveren jurisprudentie over de Wmcz op. Deze jurisprudentie helpt om de wet beter te begrijpen en toe te passen.

Artikel 10, lid 1 Wmcz
1.  De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de cliëntenraad of cliëntenraden een uit drie leden bestaande commissie van vertrouwenslieden in, waarvan een lid door hem wordt aangewezen, een lid door de cliëntenraad of cliëntenraden kan worden aangewezen en een lid door de beide andere leden wordt aangewezen, of wijst een door een of meer cliëntenorganisaties en een of meer organisaties van zorgaanbieders ingestelde commissie van vertrouwenslieden aan, die tot taak heeft te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen:

a.   op verzoek van de cliëntenraad, in geschillen met de zorgaanbieder over de uitvoering van de artikelen 3, 4, eerste en derde lid, 5, eerste lid, en 9;
b.  op verzoek van de zorgaanbieder, indien deze ten aanzien van een onderwerp, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder i tot en met m, waarover door de cliëntenraad een schriftelijk advies is uitgebracht, een van dat advies afwijkend besluit wenst te nemen.

In 2007 is de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, de LCvV, ingesteld. Deze LCvV wordt instant gehouden door vier brancheorganisaties – ActiZ, de VGN, GGz Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen (Revalidatie Nederland wordt vertegenwoordigd door de NVZ) – en drie organisaties van cliëntenraden –  LSR, LOC en VraagRaak. Door samen één commissie te vormen, willen de brancheorganisaties en de organisaties van cliëntenraden de medezeggenschap in de zorgsector bevorderen.

De cliëntenraad kan een beroep doen op de commissie van vertrouwenslieden voor de volgende Wmcz-artikelen:

  • Artikel 3: beschrijving van alle adviesonderwerpen; adviesrecht en verzwaard adviesrecht, gevraagd en ongevraagd.
  • Artikel 4, eerste en derde lid: de wijze waarop de Raad van Bestuur moet reageren op een advies van de cliëntenraad.
  • Artikel 5, eerste lid: verstrekken van noodzakelijke informatie aan de cliëntenraad.
  • Artikel 9: openbaarheid van stukken.

De Raad van Bestuur kan een beroep doen op de commissie van vertrouwenslieden wanneer het gaat om:

  • Artikel 3, eerste lid i tot en met m: beschrijving van alle onderwerpen waarvoor het verzwaard adviesrecht geldt.

Werkwijze

De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en kan een bindende uitspraak doen. Een verzoek tot bemiddeling of een uitspraak dient u schriftelijk in te dienen bij de LCvV. Vervolgens beslist de voorzitter van de LCvV of zij zullen bemiddelen dan wel een bindende uitspraak zullen doen. Ook in dat laatste geval kan de LCvV in de loop van de procedure een bemiddelingspoging ondernemen. De LCvV doet doorgaans een uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek.

Bemiddeling
Bij bemiddeling benoemt de voorzitter één van de LCvV-leden tot bemiddelaar. De bemiddelaar houdt een gesprek met de cliëntenraad en de zorgaanbieder. Soms lukt het om tijdens dit gesprek tot overeenstemming te komen. Zo niet, dan beoordeelt de bemiddelaar of een vervolggesprek wenselijk is. Zo’n vervolggesprek kan opnieuw onder leiding van de bemiddelaar worden gehouden. De bemiddelaar kan echter ook adviseren een mediator in te schakelen. Als de bemiddeling niet slaagt, kan het meningsverschil worden opgelost door een bindende uitspraak van de LCvV.

Uitspraak
Voordat wij een bindende uitspraak doen, onderzoekt de secretaris van de LCvV wat precies het meningsverschil is. Vervolgens organiseert de LCvV een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst van een afvaardiging van de cliëntenraad, van de zorgaanbieder en een vertegenwoordiging van de LCvV. De voorzitter van de LCvV leidt de hoorzitting. Doel van de hoorzitting is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het meningsverschil, zodat de LCvV op basis daarvan een uitspraak kunnen doen. Deze uitspraak ontvangen de cliëntenraad en de zorgaanbieder enkele weken na de hoorzitting.

Kosten
Als een cliëntenraad of zorgaanbieder een beroep doet op de LCvV dan brengt de LCvV de kosten in rekening  bij de zorgaanbieder. De LCvV brengt nooit kosten in rekening bij een cliëntenraad.
Dit bedrag kan laag zijn doordat de brancheorganisaties die de LCvV in stand houden het grootste deel van de kosten voor hun rekening nemen. Ook de bemiddelingskosten komen voor rekening van de zorgaanbieder.

Meer informatie
De werkwijze van de LCvV is gedetailleerd beschreven in het reglement. De praktische aspecten van de werk­wijze van de LCvV komen aan de orde bij veel gestelde vragen.

Vindt u niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op met het secretariaat van de LCvV of de helpdesk van het LSR via helpdesk@hetlsr.nl

Documenten

Folder LCvV eenvoudig met pictogrammen

Informatie

www.vertrouwenslieden.nl

Artikelen

Artikelen over uitspraken van de LCvV verschenen in het MEDEzeggenschap magazine.
Auteur: Loeska Bos, secretaris LCvV

Gezond leven 3 – 2017 Lees voor

Meningsverschil 1-2017 Lees voor

Reclamecampagne 3-2016 Lees voor

Nieuwe wegen 2-2016 Lees voor

Splitsing 1-2016 Lees voor

Twee petten 4-2015 Lees voor

Wat wilt u weten? 3-2015 Lees voor

Recht op informatie 2-2015 Lees voor

Ben ik in beeld? 1-2015 Lees voor

Cameratoezicht 4-2014 Lees voor

Entree 3-2014 Lees voor

Sluiting van een afdeling 2-2014 Lees voor

Bezuinigingsperikelen 1-2014 Lees voor

Ethische kwestie 4-2013 Lees voor

Agree tot disagree 3 2013 Lees voor

Tweespalt 2-2013 Lees voor

Wanneer naar de kantonrechter? 4-2012 Lees voor

Wie mag de knoop doorhakken? 3-2012 Lees voor

Wie leidt de afdeling? 2-2012 Lees voor

Behoud rookruimte 1-2012 Lees voor

Rookverbod 4-2011 Lees voor

Nieuwe structuren 3-2011 Lees voor

Voedingsaangelegenheden 2-2011 Lees voor

Vervanging kappers 1-2011 Lees voor