LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Instemming over algemeen kwaliteitsbeleid

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht over nieuw beleid en beleidswijzigingen over kwaliteit, veiligheid en hygiëne (Wmcz 2018 artikel 8, eerste lid onder d). Dat houdt in dat de zorgaanbieder de instemming van de cliëntenraad nodig heeft wanneer deze onderdelen van het kwaliteitsbeleid wil aanpassen.

Onderdelen van het kwaliteitsbeleid zijn bijvoorbeeld:

  • methode en onderzoeksinstrument kwaliteitsonderzoek
  • preventie en kwaliteitsnormen
  • brandveiligheid, calamiteitenplan, ontruimingsplan
  • schoonmaak en hygiënevoorschriften

Invloed op kwaliteit van zorg

Binnen zorginstellingen houden professionals zich continu bezig met de kwaliteit van zorg. Gestandaardiseerde landelijke meetmethoden, checklists, spiegelgesprekken, exit- interviews, het zijn slechts enkele voorbeelden van methoden om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Elke afdeling bekijkt en beoordeelt de geleverde kwaliteit en voert verbetertrajecten uit. Het is aan te raden om de acties van de cliëntenraad die gericht zijn op kwaliteitsverbetering te laten aansluiten op de kwaliteitscyclus van de zorgaanbieder. Vraag na bij de overlegpartner of de kwaliteitsmedewerker welke kwaliteitstrajecten er lopen. Het is ook goed om te weten wanneer de afdelingen de werkplannen voor het komend jaar vaststellen. Dit kan het moment in het jaar zijn waarop iedereen vanuit zijn eigen perspectief zijn visie geeft op hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. Het is belangrijk dat bestuurder en cliëntenraad zich bewust zijn van de meerwaarde om de cliëntenraad te betrekken bij kwaliteitstrajecten.

De zorgaanbieder kan over het algemene kwaliteitsbeleid alleen besluiten als de cliëntenraad daarmee instemt. De cliëntenraad kan ongevraagd advies geven over andere aspecten die gaan over de kwaliteit van de zorg. Wanneer besluiten vallen onder het instemmingsrecht van de cliëntenraad, geldt de procedure voor ongevraagd advies over instemmingsbesluiten.

Verschillende mogelijkheden

Kwaliteit van zorg beslaat een breed gebied en er zijn vele mogelijkheden om je als raad bezig te houden met de kwaliteit van de
zorg. De cliëntenraad kan zich op verschillende manieren bezig houden met kwaliteit van zorg:

  • De cliëntenraad kan zelf informatie verzamelen door bijvoorbeeld gesprekken te houden met zijn achterban. De uitkomsten hiervan kan de raad rapporteren aan de overlegpartner of de kwaliteitsmedewerker.
  • De cliëntenraad kan ongevraagd advies geven over de onderzoeksmethode, de wijze waarop cliënten worden geïnformeerd en op welke manier medewerkers worden betrokken bij de cliëntenraadpleging. (Wanneer deze zaken onderdeel uitmaken van het algemeen kwaliteitsbeleid, valt dit onder het instemmingsrecht van de cliëntenraad).
  • De cliëntenraad kan de zorgaanbieder helpen om de uitkomsten van gestandaardiseerde kwaliteitstoetsingen te duiden. Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer 56% van de respondenten vindt dat het gebouw niet toegankelijk is? Waar lopen de cliënten tegen aan? De raad weet welke aspecten van toegankelijkheid belangrijk zijn voor cliënten.
  • De cliëntenraad kan meehelpen bij het het bedenken en eventueel uitvoeren van verbeteringen en het opzetten van een verbetertraject.

Documenten

 

Vraag & Antwoord

De cliëntenraad heeft naar aanleiding van diverse onderzoeken verbeterpunten geformuleerd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze punten door de organisatie opgepakt worden?

Artikelen

Cliëntenraad en kwaliteitsbeleid Lees voor

Raadpleging door de cliëntenraad Lees voor

Cliëntenraad en landelijke meldacties Lees voor

Cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg verbeteren zorg Lees voor

Cliëntenraad initieert kwaliteitstoetsing Lees voor

Hoe meetbaar is de zorg? Lees voor

Het verhaal achter de ranglijsten Lees voor

Omgaan met richtlijnen en protocollen Lees voor

Verdiepend kwaliteitsonderzoek in de ggz Lees voor

Ervaringsdeskundigheid kwaliteitsonderzoek ggz Lees voor

Werken met uitkomsten CQ-index Lees voor

Zichtbare zorg revalidatie Lees voor

Onderzoeksmethode Shadowing Lees voor

Onderzoeksmethode Beelden van kwaliteit Lees voor

Onderzoek ondersteuningsbehoefte mantelzorgers revalidatie Lees voor

Onderzoek toegang hulpmiddelen bij visuele beperking Lees voor

Specialisten en kwaliteit van zorg Lees voor