De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een kaderwet die een aantal verplichtingen beschrijft maar ruimte biedt voor nadere uitwerking. De wet regelt twee
belangrijke onderwerpen: kwaliteit- en klachtrecht. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals zzp’ers. De wet geldt niet voor zorg die de gemeente regelt (Wmo), zoals huishoudelijke hulp en jeugdhulp. De Wkkgz valt onder het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Wkkgz regelt een aantal zaken op het gebied van kwaliteit zoals kwaliteit van medewerkers, informatie aan patiënten, veilig melden van incidenten en de rol van de IGZ. Op het gebied van klachten richt de wet zich op het belang van bemiddeling, laagdrempelige opvang voor cliënten, een goede klachtenregeling en een onafhankelijke geschilleninstantie.

De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg, beleid op het gebied van veiligheid en beleid rondom geestelijke verzorging. Op het gebied van klachten heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht over de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling en de aanstelling van personen die belast zijn met de behandeling van klachten. De Wkkgz heeft als doel een effectieve en laagdrempelige afhandeling van klachten en een veilige zorg en goede kwaliteit van zorg.

Meer over de Wkkgz

Rechten van de cliëntenraad op het gebied van kwaliteit

  • De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht over ‘de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg’ (Wmcz artikel 3.1.j). Hieronder vallen bijvoorbeeld het inhuren van een organisatie die kwaliteitsonderzoek doet, hoe ondersteuningsplannen worden opgezet of het formuleren van kwaliteitsnormen of -eisen voor de instelling. Ook het leefwensen onderzoek dat gedaan moet worden bij het huisvestingsplan, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing valt hieronder en is dus verzwaard adviesrecht.
  • De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht rondom de procedure ‘Veilig Incident Melden’. Wmcz artikel 3.1.i: ‘algemeen beleid op het gebied van veiligheid’.
    Het is niet verplicht voor een zorgaanbieder om een jaarlijks kwaliteitsverslag te maken. De cliëntenraad kan wel vragen om een verslag over de kwaliteit van de verleende zorg. De cliëntenraad kan ook vragen om een geanonimiseerde versie van de onderzoeken naar incidenten en/of calamiteiten.
  • De cliëntenraad heeft verzwaard advies bij het beleid rondom de geestelijke verzorging. Wmcz artikel 3.1.i: ‘het algemeen beleid op het gebied van de geestelijke verzorging van cliënten’.