LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Zorgorganisaties hebben een beleidscyclus. Ieder jaar op het zelfde moment komt er een aantal beleidsdocumenten tot stand. Dit ziet er globaal als volgt uit:

  • In het voorjaar verschijnt als eerste het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg. Het jaardocument bevat het jaarverslag, de jaarrekening over het voorafgaande jaar en een uitgebreide toelichting daarop.
  • Rond het midden van het jaar brengt de organisatie mogelijk een tussenrapportage over het lopende jaar uit.
  • In het najaar volgt er een jaarplan en een begroting voor het komende jaar en worden er productieafspraken gemaakt.
  • Op enig moment in het jaar kan een meerjarenplan worden opgesteld. Dat zet de grote lijnen uit van het beleid voor de komende vier of vijf jaar.

Gedurende het jaar zullen bovendien andere beleidsdocumenten verschijnen.

De beleidscyclus

Medezeggenschap gaat over het beïnvloeden van het beleid van een zorgorganisatie. Elke organisatie neemt voortdurend beslissingen over wat men wil bereiken, op welke manier, met de inzet van welke middelen, op welke termijn, onder wiens verantwoordelijkheid. De grote lijnen van het beleid worden op bepaalde momenten in het jaar vastgesteld. Er zijn ook vaste momenten waarop organisaties verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Documenten

Artikel Financien_Opereren in een gereguleerde markt

Schema participatieladder