LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

Instellingen die een toelating hebben op grond van de WTZi moeten zich jaarlijks verantwoorden. Zij moeten elk jaar voor 1 juni verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorg. Dit jaardocument bundelt jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving samen in één document. Het jaardocument is voor alle zorginstellingen gelijk met, daar waar van toepassing, een sector specifieke bijlage. De jaardocumenten van alle instellingen zijn inzichtelijk op www.jaarverslagenzorg.nl

Deze instellingen zijn wettelijk verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over de manier waarop de instelling het geld uit de Wet Langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet besteedt. Daarnaast geeft de jaarverantwoording instellingen de mogelijkheid maatschappelijke verantwoording af te leggen over de besteding van publiek geld en over de totale organisatie van de instelling. Op deze manier wordt bijgedragen aan transparantie binnen de zorgsector. Instellingen die niet de zorg hebben verleend waarvoor ze een WTZi toelating hebben, alleen PGB zorg of alleen zorg in onderaanneming hebben geleverd, kunnen gebruik maken van beperkte verantwoording.

De jaarlijkse verantwoording bestaat uit drie onderdelen:

  • Opstellen en aanleveren van een controle-, samenstellings- of beoordelingsverklaring;
  • Aanleveren van verantwoordingsgegevens door middel van het beantwoorden van vragen over onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie (DigiMV);
  • Opstellen en aanleveren van een jaarrekening.

Via de jaarverantwoording zorginstellingen voldoet de instelling ook gelijk aan onderstaande verslag- en verantwoordingsverplichtingen:

  • Het aanleveren van een jaarrekening (BW, boek 2, titel 9)
  • Het aanleveren van een kwaliteitsjaarverslag
  • Het aanleveren van een verslag over klachtenregeling en de afhandeling van ingediende klachten
  • Het aanleveren van een verslag over de cliënten medezeggenschap in uw instelling (artikel 8 Wmcz)
  • Het aanleveren van gegevens over de bezoldiging van uw bestuurders, en over de bezoldiging van medewerkers die boven de WNT-norm uitkomen.
  • Het verstrekken van gegevens aan het CBS over de geleverde WTZi-zorg  (artikel 33 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek). Let op! CBS-enquêtes die gegevens verzamelen die niet worden uitgevraagd via de Jaarverantwoording Zorg moeten wel worden ingevuld. Denk hierbij aan de kwartaalenquête Vacatures en Ziekteverzuim, de jaarenquêtes Regionale werkgelegenheid en ICT-gebruik en diverse steekproefenquêtes.

Tip     De jaardocumenten van zorginstellingen zijn openbaar. U kunt ze inzien op www.jaarverslagenzorg.nl bij de optie jaarverslagen/zoeken.

Standaard vragenlijst

Het jaardocument komt tot stand doordat organisaties antwoorden geven op een standaardlijst met vragen. Daardoor ontstaan documenten die goed onderling vergelijkbaar zijn.  Ook als een organisatie uit meerdere instellingen bestaat of meerdere zorgterreinen bestrijkt, moet zij één jaardocument opstellen. Als de cliëntenraad onvoldoende in staat meent te zijn uit het document informatie over de onderdelen van de organisatie te kunnen afleiden, is het aan de raad van bestuur om die informatie alsnog aan te leveren. Het jaardocument bevat onder andere een visie van de organisatie op de zorg, een verslag van wat er dat jaar is gebeurd, een financiële balans en een toelichting daarop. Het Jaardocument besteedt ook altijd aandacht aan de cliëntenmedezeggenschap in de organisatie.

De verschillende onderdelen

Onderdeel van het jaardocument zijn het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de jaarrekening. Elke organisatie maakt eigen keuzes over hoe tekst en cijfers in samenhang worden gepresenteerd. Een aantal onderwerpen kan zowel in het jaarverslag als in de toelichting op de jaarrekening aan de orde komen. Sommige belangrijke zaken worden alleen in de bijlagen uitgewerkt.

Log in om meer inhoud te bekijken. Inloggen / Registreren

Achtergrondinformatie

www.jaarverslagenzorg.nl