LSR-Kennisbank

Sterk in Medezeggenschap

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de cliënt. De inspectie heeft als missie: ‘Het bevorderen van een veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg’. De IGJ  is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. De IGJ maakt deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen zijde veiligheid en kwaliteit van zorg.

Het toezicht van de IGJ richt zich op het professioneel handelen van zorgaanbieders en zorgprofessionals binnen wetten, normen en regelgeving, waarbij de IGJ haar taak uitvoert in een toenemende complexiteit van het zorgveld, te midden van vele andere toezichthouders. Gezond vertrouwen in de zorgaanbieder is het uitgangspunt voor de vormgeving van het toezicht van de IGJ. Gezond vertrouwen betekent dat dit vertrouwen niet vanzelfsprekend is: het is een dynamisch proces waarvoor steeds weer de resultaten van de zorgaanbiederover goede zorg de basis vormen. In het toezicht van de IGJ is er balans tussen aan de ene kant het vertrouwen in het lerend vermogen van zorgaanbieders en aan de andere kant het sanctionerend optreden waar dat nodig is. In principe gaat de IGJ er vanuit dat zorgaanbieders en zorgprofessionals intrinsiek gemotiveerd zijn om de best mogelijke zorg te verlenen. Daarbij stemt ze haar toezicht af op het lerend vermogen en de ontwikkelingsfase van de zorgaanbieders. Deze factoren zijn bepalend voor de mate waarin een zorgaanbieder zelf in staat is om een geconstateerd risico in de zorgverlening terug te dringen en in de toekomst te voorkomen. De IGJ ziet toe op de afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders. Ze doet dat met name om de professionele ontwikkeling van het groeiend aantal zelfstandig opererende zorgaanbieders te stimuleren, net als de continue verbetering van kwaliteit van geleverde zorg.

Tevens ziet de IGJ meer toe op de wijze van besturen van zorgaanbieders en spreekt zij hun interne toezicht meer dan voorheen aan op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ze let er daarbij tevens op dat het professioneel handelen aansluit bij de leefwereld en het perspectief van patiënten. In haar toezicht betrekt de IGJ actief patiënten om zo hun ervaringen met de zorg te kunnen benutten. Waar de zorg tekort schiet, treedt de IGJ direct op.

Als toezichthouder kan de IGJ vroegtijdig risico’s voor de gezondheidszorg signaleren en agenderen. Haar signalerende rol naar minister, departement en andere stakeholders versterkt zij verder en trends agendeert ze vroegtijdig om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Door een betere uitwisseling met collega-toezichthouders en patiënten streeft de IGJ naar een effectiever toezicht voor het gehele zorgveld.De IGJ wil misstanden zoveel mogelijk voor zijn.

Tip     U kunt met de cliëntenraad contact opnemen met de inspectie om te horen welke thema’s de inspectie onder de loep gaat nemen of een kijkje nemen op hun website: www.igz.nl.

Documenten

‘Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 Gezond vertrouwen’

Interview Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg (IGZ) (2014)

Artikel cliëntenraden nodigen inspectie uit (2015)